Vatsim-panahy

Hosana ho an’ny Zanak’i Davida

Alahady 13 aprily 2014 Alahadin’ny Sampankazo (Taona A) « Hosana ho an’ny Zanak’i Davida. Isaorana anie izay avy amin’ny anaran’ny Tompo! Hosana any amin’ny avo indrindra » (Mt. 21: 9) Ny fahatsiarovana ny nidiran’i Jesoa tamim-boninahitra tao Jerosalema no ankalazaintsika androany, izany hoe ny Alahadin’ny Sampankazo araka… tohiny...Google Plus RSS RSS

Hoy ny Papa

Manova ny fiainana hatrany ny fihaonana amin'i Jesoa.

Ny hevitrao?

Vakiteny Androany

Zoma 18 aprily 2014
Zoma masina
Vakiteny II : Heb. 4:14-16,5:7-9,
Mandritra ny herinandro :